Επαγγελματικά Περιγράμματα

Τα Επαγγελματικά Περιγράμματα αποτελούν μια ολοκληρωμένη περιγραφή ενός επαγγέλματος:

 

 • τίτλος-ορισμός του επαγγέλματος / ειδικότητας
 • ιστορική αναδρομή και εξέλιξή του
 • ανάλυσή του σε Προδιαγραφές
 • απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες για την άσκησή του
 • προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων
 • ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων

 

Τα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα

 

 • αφορούν επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας
 • εντάσσονται στην εθνική βάση δεδομένων πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων
 • οδηγούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
 • προάγουν την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
 • συντελούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αγορά εργασίας
 • συμβάλλουν στην προώθηση της διά βίου μάθησης
 • ενισχύουν εν γένει την αξιοπιστία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης